МЕМОРАНДУМ УСТАНОВЕ

Знак, грб

logo mali centar

Назив

Културни центар Општине Лучани, Гуча

Адреса

32230 Гуча, Трг слободе бб.

Општина

Лучани

Интернет адреса

www.kcguca.rs

ЈБКЈС 06034

Матични број

0715190

ПИБ

101264871

Број текућег рачуна

840-97664-76  Управа за трезор

Одговорно лице

Јован Ковачевић, директор

Шифра делатности

90.04 - Рад уметничких установа

Број телефона/факса

032-854-110/032-854-765

И-мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
All for Joomla All for Webmasters