О КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ, ГУЧА

Културни центар општине Лучани, Гуча основан је 1962. године као јавна служба која обавља делатност установе културе и до савремених дана је остао организатор и носилац културне делатности у оквиру права и обавеза општине Лучани.

Културни центар општине Лучани, Гуча основан је и регистрован 24. 2. 1962. године под називом Дом културе „Бранислав Обрадовић Џамбо“ Гуча, а пратећи друштвене прилике и преображаје, у складу са потребама и делатностима које су му повераване, увек задржавајући изворни субјективитет установе културе, његов назив је мењан, најпре 25. 6. 1993. године у Дом културе Гуча, затим 8. 3. 2005. године у Центар за културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево“ Гуча, па у Центар за културу и спорт општине Лучани Гуча, да би садашњи назив добио 17. 4. 2018. године.

Установа је правно лице, основано средствима у јавној својини општине Лучани за обављање културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе на територији општине Лучани.

Претежна делатност Културног центра општине Лучани, Гуча је 90.04 - рад уметничких установа, делатност концертних и позоришних дворана и других уметничких установа

Послови установе су у области стваралачке, уметничке и забавне делатности која обухвата активности којима се задовољавају културне потребе корисника и обезбеђује забава у за то намењеним објектима: производња, промоција и извођење представа; одржавање уметничких и забавних програма и приређивање изложби намењених публици; обезбеђивање уметничких креативних и техничких могућности за стварање уметничких дела и извођење представа; делатност музеја, галерија, збирки и остале културне делатности; приказивање кинематографских дела и осталих аудио - визуелних производа; издавачка делатност.

Установа је организатор Драгачевског сабора трубача у Гучи који се, као манифестација очувања изворног културног и историјског наслеђа на којој се подстиче културно и уметничко стваралаштво у области традиционалне музике народних трубачких оркестара, одржава непрекидно од 1961. године, а такође, и других културних манифестација од којих се, по значају и трајању, одваја Распевано Драгачево, започето 1961. године и настављено непрекидно, сваке године до данас, као приредба народних обичаја Драгачева.

За изузетан допринос развоју културе у Републици Србији и свесрпском културном простору, Драгачевском сабору трубача у Гучи, Културнопросветна заједница Србије, доделила је 2009. године Вукову награду, а Туристичка организација Србије признање Туристички цвет 1988. и 2008. године.

Установа се финансира из буџета општине и других извора предвиђених законом, а културни програми и пројекти установе финансирају се и из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и сродних права, од легата, донација, спонзорстава и на други начин.

Мисију очувања, представљања и интерпретације народне културе и традиције; обезбеђивања доступности културних садржаја и културног наслеђа; подстицања иновативности и креативности у култури; спровођења и унапређивања едукације у области културе; подстицања младих талената у области културног и уметничког стваралаштва, самосталног културног и уметничког стваралаштва, аматерског културног и уметничког стваралаштва, дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури, спроводе:

 

запослени:

Јована Рајовић, организатор културних активности

Тамара Белошевић, уредник културног програма

Предраг Станић, финансијско – рачуноводствени аналитичар

Марија Павловић, сараданик за унапређење делатности установе културе

Марија Неранџић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг

Весна Нешовановић, стручни сарадник за јавне набавке

Бојана Ђуровић, спремачица - сервирка

Душко Басарић, домар – оператер технике

 

директор (28.11.2017)

Јован Ковачевић, дипл. правник

организује и руководи радом установе; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом установе; извршава одлуке управног одбора установе; заступа установу; стара се о законитости рада установе;одговоран је за спровођење програма рада установе; одговоран је за материјално - финансијско пословање установе; врши друге послове утврђене законом и статутом установе.

 

управни одбор (25.1.2019.)

Слободан Вељовић, инжењер геодезије, представник оснивача, председник
Мирко Дуканац, представник оснивача, заменик председника
Наташа Мајсторовић, дипл. инж. машинства, представник оснивача, члан
Драгослав Василић, грађевински инж.представник оснивача, члан
Саша Луковић, машински и ПТТ техничар, представник оснивача, члан
Тамара Белошевић, професор италијанског језика и књижевности, представник запослених, члан
Марија Неранџић, дипл. политиколог, представник запослених, члан

доноси статут и друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом; утврђује пословну и развојну политику; одлучује о пословању установе; доноси програме рада установе, на предлог директора; доноси годишњи финансијски план; усваја годишњи обрачун; усваја годишњи извештај о раду и пословању; даје предлог о статусним променама, у складу са законом; даје предлог оснивачу о кандидату за директора; закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду; одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.

 

програмски савет (31.8.2020.)

1. проф. др. Драган Станић - председник
2. Миљана Капларевић - заменик председника
3. Ивана Стојановић, дипл. економиста - заменик председника
4. Снежана Шапоњић Ашанин, етнолог - члан
5. Јелена Јоковић, етномузиколог - члан.

стручно саветодавно тело за питања послова из области концепције, садржаја и квалитета програма које реализује установа; разматра питања из стручне делатности установе и директору и Управном одбору даје савете, препоруке, мишљења, и предлоге везане за програмски и стручни рад; даје предлог годишњег програма рада; брине о концепцији и садржају програма Драгачевског сабора трубача у Гучи и других манифестација које установа организује или учествује у организацији; предлаже репертоар позоришне, филмске и музичке сезоне; даје предлоге о организовању сталне или посебне тематске изложбе, уметничке колоније, трибине, округлог стола; разматра програм других манифестација које организује установа; даје сугестије о издавању публикација из области рада установе; даје предлог за учествовање на конкурсу за пројекте из области култутрне и уметничке делатности; разматра предлоге других институција за организовање изложби и презентација у просторијама установе; обавља и друге послове којима се промовише кууметничко стваралаштво у општини и широј јавности, у земљи и у иностранству.

 

уметнички савет (31.8.2020.):

1. Живорад Жика Ајдачић, редитељ и књижевник - председник
2. Академик Матија Бећковић, песник - заменик председника
3. Милојко Калосеровић, песник - члан
4. Љиљана Ковачевић, академски сликар - члан
5. Драгиша Гавриловић, коерограф - члан.

стручно саветодавно тело које разматра питања садржаја и квалитета уметничке делатности установе (књижевност, музика, ликовне и примењене уметности, позоришна уметност, уметничка народна и савремена игра, филмска уметност) и утицаја уметничког програма на задовољење и подстицање развоја културних потреба; директору и Управном одбору даје савете, препоруке, мишљења, и предлоге за доношење одлука о избору и реализацији (продукцији, извођењу, спровођењу, постављању) пројеката, програма, приредби, представа, изложби, поставки и других активности које могу и треба да се реализују у оквиру уметничке делатности установе; прати спровођење и успех програма код корисника услуга установе, публике и сарадника; стара се за побољшање квалитета програмских садржаја, најмање једном годишње организује јавну расправу о програмском сарджају установе; обавља и друге послове везано за концепцију, садржај и квалитет културног и уметничког програма установе.

 

надзорни одбор (25.1.2019.)

Милош Веланац, магистар машинских наука, представник оснивача, председник
Светлана Перишић, економиста, представник оснивача, члан;
Предраг Станић, дипл. економиста, представник запослених, члан.

обавља надзор над пословањем установе (контролише остваривање законитости и правилности рада установе).

All for Joomla All for Webmasters